Get Adobe Flash player

Home

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นายจิรวัตร เดือนดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย ร่วมการประชุมราษฎรกับกำนันตำบลสบสายและปลัดอำเภอสูงเม่น เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลสบสาย ซึ่งอำเภอสูงเม่นทำการรับสมัครผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น โดยกำหนดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลสบสาย