Get Adobe Flash player

Home

นายจิรวัตร เดือนดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย มอบหมายให้นางตุ่น สมฤทธิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ สำรวจบ้านนางคำผง โม่งโม๊ง เลขที่ 4/1 หมู่ 4 นายประชุม วงค์ตะวัน เลขที่ 140 หมู่ 5 และบ้านนางชุม คำบุญเรือง 82 หมู่ 6 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น.