Get Adobe Flash player

Home
แผนงานโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กำหนดไว้   5   แผนงาน

ประเภทที่  1 กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

1. รพ.สต.สบสาย  จำนวน  4  โครงการ  จำนวนเงิน  47,900 บาท

-โครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กแบบบูรณาการตำบลสบสาย  ปี 2560

  จำนวนเงิน  21,100  บาท

-โครงการลดความอ้วน  ลดโรค  สร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน  ปี 2560 จำนวนเงิน 6,700 บาท

-โครงการการกำจัดขยะติดเชื้อ พื้นที่ตำบลสบสาย  ปี 2560  จำนวนเงิน 9,900 บาท

-โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากนักเรียนประถมศึกษา จำนวนเงิน 10,200บาท

ประเภทที่  2  กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น

2.  ชมรม อสม. ต.สบสาย  จำนวน 2  โครงการ  จำนวนเงิน  22,150  บาท

-  โครงการเกษตรกรตำบลสบสายใส่ใจสุขภาพ    จำนวนเงิน 11,150  บาท

-  โครงการส่งเสริมห่วงใยสุขภาพผู้พิการ   จำนวนเงิน 11,000 บาท

3.  สภาวัฒนธรรมตำบลสบสาย  จำนวน 1  โครงการ  จำนวนเงิน 25,650  บาท

-   โครงการวัฒนธรรมเพื่อความสะอาดและสุขภาพที่ดีของชุมชน    จำนวนเงิน 25,650  บาท

4. กลุ่มร่วมวัย  ร่วมใจ  รักสุขภาพ จำนวน 1 โครงการ  จำนวนเงิน  11,700 บาท

-  โครงการขยับกาย  สบายชีวี จำนวนเงิน  11,700  บาท

5. กลุ่มผู้นำชุมชนตำบลสบสาย จำนวน  1  โครงการ จำนวนเงิน  40,000  บาท

- โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการเพื่อสุขภาพชุมชนที่ดี  จำนวนเงิน 40,000 บาท

6. ศูนย์กู้ชีพ EMS ตำบลสบสาย จำนวน  1 โครงการ  จำนวนเงิน 15,000  บาท

-โครงการใส่ใจผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นกับกู้ชีพจำค่า  จำนวน 15,000  บาท

ประเภทที่  3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเรื้อรัง

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2 กิจกรรม  จำนวนเงิน  18,900 บาท

-โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้านสังคม  อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา  จำนวนเงิน 8,000  บาท

-โครงการนิทานก่อนนอน  จำนวนเงิน  10,900  บาท 

8. ชมรมผู้สูงอายุตำบลสบสาย จำนวน  1  โครงการ จำนวนเงิน  25,650  บาท

-  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลสบสาย จำนวนเงิน  25,650 บาท

ประเภทที่  4 กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
9.  คณะกรรมการกองทุน  จำนวน 1  โครงการ  จำนวนเงิน 25,000  บาท

-  โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน  จำนวนเงิน 25,000  บาท

ประเภทที่  5 กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

- ไม่มี-

รวมเป็นเงินที่ของบประมาณทั้งสิ้น          231,950      บาท