Get Adobe Flash player

Home

วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายจิรวัตร เดือนดาว คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนราชการ ลูกจ้าง จัดพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็ง ยั่งยืน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายการให้ความรู้ในการใช้ชีวิตในผู้สูงอายุ โดยมีเรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ เป็นประธานในพิธเปิด ณ วัดบ้านสบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่