Get Adobe Flash player

Home ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
 องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย  ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ที่  1  ตำบลสบสาย  อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่    อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสูงเม่น  ห่างจากที่ว่าการอำเภอสูงเม่นประมาณ  2  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดแพร่  ประมาณ  7  กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ
     ทิศเหนือ           ติดต่อกับ     ตำบลเวียงทอง และตำบลร่องกาศ
     ทิศใต้               ติดต่อกับ    ตำบลบ้านปง และตำบลพระหลวง
     ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ     ตำบลดอนมูล
     ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ    ตำบลต้าผามอก  อำเภอลอง


เนื้อที่
      องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย    มีพื้นที่ทั้งหมด  24.699   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  15,436.87  ไร่

ภูมิประเทศ
      ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา และป่าไม้ มีพื้นที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำยมเกษตรกรได้พื้นที่ส่วนนี้เพาะปลูกพืช  เช่น  ข้าวโพด  ถั่วเหลือง  เป็นต้น

เขตการปกครอง        แบ่งออกเป็น    6    หมู่บ้าน
    หมู่ที่    1 บ้านสบสาย
    หมู่ที่    2 บ้านสบสาย
    หมู่ที่   3 บ้านวังวน
    หมู่ที่   4 บ้านหาดลี่
    หมู่ที่   5 บ้านสบสาย
    หมู่ที่   6 บ้านสบสาย

ประชากร
     มีประชากรรวมทั้งสิ้น  3,779   คน     และมีหลังคาเรือน  1,170  หลังคาเรือน    แยกเป็นดังนี้
                  ชาย        หญิง        รวม            หลังคาเรือน
   หมู่  1        379        437        816                264
   หมู่  2        239        252        491                150
   หมู่  3        413        438        851                257
   หมู่  4        220        198        418                133
   หมู่  5        336        398        738                243
   หมู่  6        228        241        469                123 

หมายเหตุ     ข้อมูล  ณ  เดือน กันยายน  2554 

สภาพทางสังคมและการศึกษา  

สถาบันการศึกษา  จำนวน   5    แห่ง
  - โรงเรียนบ้านสบสาย    ตั้งอยู่หมู่   5
  - โรงเรียนบ้านวังวน    ตั้งอยู่หมู่   3
  -  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลสบสาย    ตั้งอยู่หมู่  1
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบสายและบ้านวังวน    จำนวน    1    แห่ง

แหล่งการเรียนรู้
  - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน        จำนวน   6   แห่ง

สถาบันและ องค์กรทางศาสนา
      ประกอบด้วยวัดตำบลสบสาย     3    แห่ง   1   สำนักสงฆ์
  -  วัดสบสาย  หมู่ที่   1, 2 ,5 ,6
  -  วัดวังวน    หมู่ที่   3
  -  วัดหาดลี่   หมู่ที่   4
  -  สำนักสงฆ์พระพุทธบาทดอยธรรมจำค่า    หมู่ที่   4

สถานบริการสาธารณสุข
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบสาย       จำนวน     1    แห่ง
  -  มีบุคลากร/เจ้าหน้าที่                              จำนวน     6    คน
  -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม)  จำนวน  103   แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
  -  ที่ทำการตำรวจตำบลสบสาย     จำนวน       1     แห่ง
  -  สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) จำนวน       78   คน

การบริการพื้นฐาน
  1.  การคมนาคม
   - ถนนสายหลักในตำบล         จำนวน    5     สาย
   - ถนนตรอกซอยในตำบลประมาณ      จำนวน    26    สาย
  2.  การโทรคมนาคม
   - โทรศัพท์สาธารณะ  ระบบหยอดเหรียญ  จำนวน   8    แห่ง
   -  ตู้ไปรษณีย์     จำนวน   2    แห่ง
  3. การไฟฟ้า
   - จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้า  6  หมู่  ซึ่งมีประชากรในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
  4. แหล่งน้ำธรรมชาติ
   - ลำน้ำ ลำห้วย   จำนวน   7   สาย
  5. แหล่งน้ำธรรมชาติ 
   - ฝาย    จำนวน   10  แห่ง
   - บ่อน้ำตื้น   จำนวน   50  แห่ง
  6. ประปา
   - ประปาหมู่บ้าน   จำนวน    4   แห่ง

สภาพทางเศรษฐกิจ 

 ด้านเกษตรกรรม
  -  การผลิตที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย  เป็นผลผลิตด้านการกสิกรรม ได้แก่  ข้าว  พืชไร่  ได้แก่  ข้าวโพด  ถั่วเหลือง  รวมทั้งปลูกพืชผักต่าง ๆ ไม้ผลที่ปลูก  คือ ส้มเขียวหวาน  ลำไย  มะม่วง  มะขามหวาน  ไม้ยืนต้นที่นิยมปลูก  คือยุคาลิปตัส  กระถินณรงค์  กระถินยักษ์  และไม้สัก

 ด้านปศุสัตว์
  -  ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อการจำหน่าย และบริโภคในครัวเรือนบางส่วนนิยมเลี้ยงสัตว์  ได้แก่  โค  สุกร  เป็ด  ไก่พื้นเมือง  ฯลฯ

ด้านการประมง
  -  มีการขุดบ่อเลี้ยงปลาในเขตตำบล เช่น ปลานิล  ปลาไน  ปลาดุก  ปลาตะเพียน   และปลานวลจันทร์

 ด้านการประกอบอาชีพหลัก
  -  มีการทำนา  ทำไร่  รับจ้าง  รับราชการต่างๆ และประกอบอาชีพมากกว่า  1  อาชีพ  ขึ้นไป
  -  โรงงานอุตสาหกรรม   จำนวน    1    แห่ง
  -  โรงสีข้าว    จำนวน    2    แห่ง
  -  ร้านค้าย่อย (ร้านขายของชำ)  จำนวน    30  แห่ง
  -  ร้านซ่อมรถ    จำนวน    1    แห่ง

แหล่งท่องเที่ยวตำบลสบสาย  
-    น้ำตกตาดจาน    หมู่ที่   4