Get Adobe Flash player

Home ประวัติและความเป็นมา

เมื่อประมาณ 300 ปี ล่วงมาแล้วได้มีราษฎรจำนวนหนึ่งประมาณ 9 – 10 คน อพยพมาจากเชียงแสนซึ่งเดินทางด้วยเท้าเพราะไม่มียานพาหนะ มาทางใต้จนถึงจังหวัดแพร่ ในการเดินทางของกลุ่มนี้ก็เพื่อแสวงหาทำเลที่ดีและเหมาะสม เพื่อจะได้เป็นที่อยู่ที่ทำมาหากินต่อไป ในที่สุดก็พบดินแดนแห่งนี้เป็นที่ราบและเต็มไปด้วยป่าดงพงไพร และสัตว์นานาชนิด ที่อาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำยม เมื่อพิจารณาดูแล้วเป็นที่อุดมสมบูรณ์ดีทุกอย่าง และเหมาะแก่การปลูกพืชผลไม้ได้ดี  อีกอย่างหนึ่งเพราะมีแม่น้ำ 2 สายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำยมกับแม่น้ำแม่สาย คนกลุ่มนี้จึงยึดเอาพื้นที่แห่งนี้ประกอบการทำมาหากินตลอดมา
เมื่อกาล เวลาล่วงเลยมานานเข้าประชาชนมีจำนวนมากขึ้น  พวกที่อพยพจากเชียงแสนตามมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆ จึงพร้อมใจกันตั้งเป็นหมู่บ้าน    เรียกชื่อว่า    “  บ้านสบสาย  ”

การจัดตั้ง อบต.
     องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย  ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย    เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย  อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  ลงวันที่  16 ธันวาคม 2539 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  113  ตอนพิเศษ  52 ง  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2539
 จึงได้เปลี่ยนฐานะจาก   สภาตำบล  เป็น องค์การบริหารส่วนตำบล  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่  23  กุมภาพันธ์   2540 เป็นต้นมา ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสบสายได้ปรับเป็น    องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง 
เมื่อวันที่   29  เมษายน  2551