Get Adobe Flash player

Home
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย 117
2 มอบเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 121
3 พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสบสาย 117
4 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ ตำบลสบสาย หมู่ที่ 1-6 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ปีงบประมาณ 2561 185
5 นายจิรวัตร เดือนดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และราษฎรในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและขอบคุณนายสุรศักดิ์ เรือนเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี 169
6 ประชาสัมพันธ์งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สบสาย ประจำปีงบประมาณ 2560 182
7 นายจิรวัตร เดือนดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย มอบหมายให้นางตุ่น สมฤทธิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ สำรวจบ้าน 168
8 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายจิรวัตร เดือนดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบสายร่วมการประชุมราษฎรกับกำนันตำบลสบสาย 169
9 นายจิรวัตร เดือนดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย มอบหมายให้ นางพิมเพชร สมจิตต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย เป็นประธานเปิดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย 177
10 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.20 น. นายจิรวัตร เดือนดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 167
11 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.00 น. นายจิรวัตร เดือนดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย ได้กล่าวเปิดพิธีงานลอยกระทง 173
12 นายจิรวัตร เดือนดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 133
13 นายจิรวัตร เดือนดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล รับมอบของพระราชทาน จิตอาสาเฉพาะกิจ 184
14 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน "วันปิยะมหาราช" ประจำวัน 2560 295
15 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 12 ตุลาคม 2560 148
16 โครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในพื้นที่จังหวัดแพร่ ปี 2560 142
17 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ และพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.สบสาย ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง 150
18 มอบเบี้ยยังชีพ เดือนตุลาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561 172
19 ประกาศ อบต.สบสาย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 176
20 เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่อาเซียนตำบลสบสายประจำปี 2560 139
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 3