หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อบต.สบสาย
อ.สูงเม่น จ.แพร่
 
   
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - คณะผู้บริหาร
    - หัวหน้าส่วนราชการ
    - สมาชิกสภา
  o3. อำนาจหน้าที่
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - ข่าวสาร
    - ข่าวกิจกรรม
    - สไลด์ประชาสัมพันธ์
    - ข่าวสรรหาบุคลากร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    - Live Chat
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o9 Social network
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    - คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และการยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
    - คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    - คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    - คู่มือมาตราฐานการให้บริการ ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/บ้านพักอาศัย
    - คู่มือมาตรฐานการให้บริการ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
    - คู่มือมาตรฐานการให้บริการ การขึ้นทะเบียนผู้พิการ
    - คู่มือมาตรฐานการให้บริการ การจดทะเบียนพาณิชย์
    - คู่มือมาตราฐานการให้บริการ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    - รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการจัดบริการสาธารณะด้านไฟฟ้าสาธารณะ และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565)
    - รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการจัดบริการสาธารณด้านสาธารณะภัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565)
    - รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการจัดบริการสาธารณะด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565)
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  o17 E-Service
    - ระบบขอรับบริการออนไลน์ E- Service ขอรับการสนับสนุนรถกระเช้า
    - ระบบขอรับบริการออนไลน์ E- Service ขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค -บริโภค
    - ระบบขอรับบริการออนไลน์ E - Service ขออนุญาตใช้สถานที่ หรือ ห้องประชุม
    - ระบบขอรับบริการออนไลน์ E - Service ขอรับการรับการสนับสนุนรถดับเพลิง
    - ระบบขอรับบริการออนไลน์ E- Service ขอให้ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)
    - รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    - รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    - ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    - แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565)
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศจากระบบ e-GP
    - ประกาศจากระบบ e - GP ในเครื่อข่าย
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - วินัยพนักงานส่วนตำบล
    - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ
    - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
    - การพัฒนาบุคลากร
    - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
    - การบริหารงานบุคคล
    - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
    - หลักเกณฑ์การบริหารและัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
  (1)     2   
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อหน่วยงาน
 
Link ที่น่าสนใจ
NAX
Solution
Nax Solution
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Website ท้องถิ่นไทย
ที่ให้บริการตั้งแต่ปี 2549
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-913-8707
saraban-sobsai@lgo.mail.go.th
 
 
 
 
 
 
     
 
ติดต่อ
 
เพิ่มเติม
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ 54130
  โทรศัพท์ : 054-632-304
  โทรสาร : 054 660-199
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย
    จำนวนผู้เข้าชม 82,098 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2565
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
    แผนผังเว็บไซต์
     
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10