หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
อบต.สบสาย
อ.สูงเม่น จ.แพร่
 
   
คู่มือประชาชน
 
 
 

คู่มือประชาชน


คู่มือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย


แบบขออนุญาตรับการสนับสนุนรถน้ำอเนกประสงค์


คู่มือมาตรฐานการให้บริการ การลงทะเบียนและยื่นขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และการยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การขอรับเงินโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


คู่มือประะชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ อปท.


การจดทะเบียนพาณิชย์


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ